Internal Assessment

Internal Assessment- NEP: UGCF 2022

CourseSemester
B.A.(H) EconomicsI
Tutorial
B.A.(H) EnglishI
Tutorial
B.A.(H) HindiI
Tutorial
B.A.(H) HistoryI
Tutorial
B.A.(H) Political ScienceI
Tutorial
B.A.(Programme)I
Tutorial
B.Com.(H)I
Tutorial
B.Com.(Programme)I
Tutorial
B.Sc.(H) ChemistryI
Tutorial
B.Sc.(H) Computer ScienceI
Tutorial
B.Sc.(H) ElectronicsI
Tutorial
B.Sc.(H) MathematicsI
Tutorial
B.Sc.(H) PhysicsI
Tutorial
B.Sc.(Physical Science)I
Tutorial
B.Sc.(Applied Physical Science) Industrial ChemistryI
Tutorial
M.Com.I

Internal Assessment

CourseSemester
B.A.(H) EconomicsIII
V
B.A.(H) EnglishIII
V
B.A.(H) HindiIII
V
B.A.(H) HistoryIII
V
B.A.(H) Political ScienceIII
V
B.A.(Programme)III
V
B.Com.(H)III
V
B.Com.(Programme)III
V
B.Sc.(H) ChemistryIII
V
B.Sc.(H) Computer ScienceIII
V
B.Sc.(H) ElectronicsIII
V
B.Sc.(H) MathematicsIII
V
B.Sc.(H) PhysicsIII
V
B.Sc.(Physical Science)III
V
B.Sc.(Applied Physical Science) Industrial ChemistryIII
V
instagram profile viewer