Internal Assessment

Internal Assessment- NEP: UGCF 2022

CourseSemester
B.A.(H) EconomicsI
Tutorial
III
Tutorial
B.A.(H) EnglishI
Tutorial
III
Tutorial
B.A.(H) HindiI
Tutorial
III
Tutorial
B.A.(H) HistoryI
Tutorial
III
Tutorial
B.A.(H) Political ScienceI
Tutorial
III
Tutorial
B.A.(Programme)I
Tutorial
III
Tutorial
B.Com.(H)I
Tutorial
III
Tutorial
B.Com.(Programme)I
Tutorial
III
Tutorial
B.Sc.(H) ChemistryI
Tutorial
III
Tutorial
B.Sc.(H) Computer ScienceI
Tutorial
III
Tutorial
B.Sc.(H) ElectronicsI
Tutorial
III
Tutorial
B.Sc.(H) MathematicsI
Tutorial
III
Tutorial
B.Sc.(H) PhysicsI
Tutorial
III
Tutorial
B.Sc.(Physical Science)I
Tutorial
III
Tutorial
B.Sc.(Applied Physical Science) Industrial ChemistryI
Tutorial
III
Tutorial

Internal Assessment

CourseSemester
B.A.(H) EconomicsV
B.A.(H) EnglishV
B.A.(H) HindiV
B.A.(H) HistoryV
B.A.(H) Political ScienceV
B.A.(Programme)V
B.Com.(H)V
B.Com.(Programme)V
B.Sc.(H) ChemistryV
B.Sc.(H) Computer ScienceV
B.Sc.(H) ElectronicsV
B.Sc.(H) MathematicsV
B.Sc.(H) PhysicsV
B.Sc. (Physical Science)V
B.Sc. (Applied Physical Science) Industrial ChemistryV
instagram profile viewer